A Jack’s Burger által szervezett “#kedvencburgerem” elnevezésű játék részvételi és adatkezelési szabályzata

A Jack’s Burger (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési és játékszabályzatban részletezett játékot szervez (a továbbiakban: Játék). Jelen játék nem áll kapcsolatban sem a Facebookkal, sem pedig az Instagrammal, azt a Facebook vagy az Instagram semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi. A résztvevők által rendelkezésre bocsátott információkat nem a Facebook vagy az Instagram kapja meg, hanem a Marketing Astro Kft., a Jack’s Burger Facebook- és Instagram oldalának (https://www.facebook.com/jacksburgerhungary/; https://www.instagram.com/jacksburgerofficial/) üzemeltetője (a továbbiakban: „Szervező”). A Szervező a rendelkezésre bocsátott információkat kizárólag a nyereményjátékban használja fel. A nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező – és nem a Facebook vagy az Instagram – felelős. A Facebook és az Instagram semmilyen kapcsolatban nem áll a nyereményjátékkal. A Facebookot és az Instagramot a nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli. A nyereményjátékban való részvétel kizárólag az itt felsorolt feltételekkel lehetséges. A nyereményjátékban való részvétellel a résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

A játék időtartama

2019. 07. 08. 10:00 – 2019. 07. 19. 23:59

A játék menete és a nyeremény

A játékosoknak olyan képeket kell feltölteniük saját Instagram oldalukra, amely valamelyik Jack’s Burger hamburgert ábrázolja, akár önmagában, akár emberek társaságában. A feltöltés során a játékosnak gondoskodnia kell a kép láthatóságáról, tehát csak nyilvános profillal lehet nevezni. A nevezéshez továbbá szükséges a #kedvencburgerem hashtag, illetve a @jacksburgerofficial taggelés használata.

A játék időtartama alatt feltöltött, és a nevezési feltételeknek megfelelő képek készítői között minden, a feltöltést követő hétköznap délelőtt 11.00-kor egy számítógépes véletlenszerű algoritmus segítségével kisorsolunk egy nyertest, aki egy utalványnak megfelelő kuponkódot kap ajándékba. A sorsolás helyszíne: 1119 Budapest, Fehérvári út 87.

A kuponkód a nyertes által megjelölt Jack’s Burger üzletben egy darab “Jack’s Burger” fantázianevű hamburgerre váltható be. A Jack’s Burger összetevői: választható 120 gramm marha/csirke/sertéshús, bacon, cheddar sajt, sült hagyma, paradicsom, saláta, savanyú uborka, Jack’s szósz, sültkrumpli. A nyeremény más nyereménytárgyra és pénzösszegre nem váltható át.

Részvételi jogosultság

A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, illetve olyan 14 – 18 év közötti fiatalkorú – aki a játékban való részvételhez rendelkezik szülői felügyeletet gyakorló személy előzetes hozzájárulásával – aki

  • hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a Játékban való részvétellel az Instagramra történt regisztrációja során rendelkezésre bocsátott adatait (teljes név, Instagram ID, profilkép) majd később – nyertesség esetén – szükséges adatait (teljes név, e-mail cím, valamint a Játékos által benyújtott Pályázat tartalma (fénykép, hashtag, taggelés) az adott Játékkal összefüggésben kezelje, és

a részvétellel a jelen szabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) írt valamennyi feltételt elfogadja (a továbbiakban együtt: Pályázat).

  • Egy Játékos egy adott játéknapon kizárólag 1 db Pályázattal jogosult részt venni
  • Egy Pályázat képanyaga csak egyszer használható fel a Játék időtartama alatt
  • Azok a Pályázatok, amelyek a jelen Játékszabályzatban és az adott Posztban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, az adott Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. Szervező a nem valós adatokat megadó Játékosokat kizárhatja az adott Játékból.
  • Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját maguk által regisztrált Instagram profillal küldenek be az adott Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Instagram profilt, illetve nem saját e-mail címet vesz igénybe, a Játékokkal kapcsolatos, Instagram profil és e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, illetve Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárnak.
  • A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékok technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
  • A pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése céljából a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost indoklás nélkül az adott Játékból kizárhatja.

Nem vehetnek részt a nyereményjátékban a Szervező és a nyereményjáték lebonyolítása során a Szervezővel kapcsolatban álló ügynökségek, és mindezen személyek a Ptk 8.1§ 1) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

Felelősség kizárása

A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a nyereményjátékban való részvételből vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek, kivéve, ha ezek a Szervezőnek felróható súlyos gondatlanság vagy szándékosság következményei. A Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért, valamint a játékkal kapcsolatba hozható élet, testi épség és/vagy egészség sérelméből bekövetkezett károkért.

A játékból történő kizárás

A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a nyereményjátékból. Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett segédeszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt. Szintén kizárható a játékból az, aki harmadik személy nevében játszik (annak tudtával vagy tudta nélkül). Emellett tilos igénybe venni a játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, és főleg professzionális nyereményjáték szolgálatokat. A nyeremények kizárás esetén utólag is visszavonhatóak, a már kiutalt vagy kiszállított nyeremények visszakövetelhetőek.

A játék idő előtti befejezése

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményjátékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy annak véget vessen. A Szervező különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy jogi okból a játék további zavartalan folytatása nem biztosítható. Amennyiben ezt valamely résztvevő magatartása idézte elő, a Szervező az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.

A jogi út igénybevétele

A résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.

Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges. A Játékszabályzat mindenkor érvényes változata a Jack’s Burger Facebook oldalán elérhető.

A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a nyertes által bevallandó és fizetendő közterhet is.

Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel. Szervező kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a játék szerverhiba vagy egyéb hálózati, ill. technikai problémák miatt nem lenne sikeres, illetve, ha a rendszer túlterheltsége, vagy bármely más, a szervezőnek fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a játék nem működik.
A Szervező a nyertesek névsorát a https://www.facebook.com/jacksburgerhungary/ vagy az https://www.instagram.com/jacksburgerofficial/ internet címen nyilvánosságra hozhatja és a nyertesség megállapítását követő 30 napon belül elérhetővé teheti. A nyerteseket privát Instagram üzenetben értesíti a Szervező. A nyerteseknek 5 naptári nap áll a rendelkezésükre, hogy visszaigazolják a nyertesség tényét e-mail-címük megadásával. Ezt a visszajelzést a Jack’s Burger Instagram oldalán privát üzenetben tudják megtenni. Ha ez nem történik meg, akkor a nyertes elveszti a jogosultságát a nyereményre.

Azáltal, hogy a Játékos a kép feltöltésével és a szabályzatban foglalt tag és hashtag használatával kifejezte részvételi szándékát, feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, e-mail címét, továbbá nyertessége esetén a nyerteslista kommunikálásához, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait a Szervező és a nyereményjáték lebonyolításában közreműködő személyek az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje; tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi reklám-promócióhoz történő felhasználásához, idő és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül, tudomásul veszi, hogy a felhasználási hozzájárulás írásbeli megerősítése szükséges, annak teljesítésére kötelezettséget vállal. Feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Játék lebonyolítása során felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa. Tudomásul veszi, hogy Szervező a Játékosok adatait a jelen pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli és nem dolgozza fel.

A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, akinek a regisztrációjában feltüntetett személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a regisztrációt beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A regisztrációk hiányosságáért/ hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adatfeltüntetés stb.), technikai akadályaiért a Szervező nem vállal felelősséget. Az időközbeni esetleges változással járó, valamint a Szervező érdekkörén kívüli technikai okból felmerülő problémákért a felelősséget nem vállalja. A Játékos a kép feltöltésével, valamint a megjelölt tag és hashtag használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt.

Budapest, 2019. Július 2.

.